AGB

ALGEMENE VOORWAARDEN MET KLANTENINFORMATIE

Inhoudsopgave

 1. domein
 2. sluiting van het contract
 3. HERROEPINGSRECHT
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. aansprakelijkheid voor gebreken
 7. Aansprakelijkheid
 8. Overmacht
 9. Toepasselijk recht, jurisdictie
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied:

1.1 Deze algemene voorwaarden van "XXX" (hierna "verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna "klant") sluit met de verkoper met betrekking tot de goederen en/of diensten die door de verkoper in zijn online shop worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn commerciële, zakelijke, ambachtelijke of professionele activiteit vallen. Onder ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon of maatschap met rechtsbevoegdheid die zelf of door een ander in zijn naam of voor zijn rekening handelt voor doeleinden die aan zijn commerciële, zakelijke, ambachtelijke of professionele activiteit kan worden.

2) Contractafsluiting

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn bindende aanbiedingen van de verkoper, die de klant bij de bestelling accepteert.

2.2 De klant kan zijn bestelling plaatsen met behulp van het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper en zo het aanbod van de verkoper accepteren. Bij het bestellen via het online bestelformulier bevestigt de klant na het invoeren van de persoonlijke bestelgegevens een juridisch bindende aanvaarding van het contractaanbod met betrekking tot de goederen in zijn winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.

2.3 De verkoper stuurt de klant een bevestiging van de bestelling per post of e-mail.

2.4 De tekst van het contract wordt door de verkoper gearchiveerd en een kopie van deze algemene voorwaarden wordt naar de klant gestuurd. Deze verzending vindt plaats wanneer de bestelling in tekstvorm (e-mail, fax of brief) wordt verzonden. Bovendien wordt dit document ook gearchiveerd op de website van de verkoper en kan het door de klant gratis worden aangevraagd via zijn met een wachtwoord beveiligde account. De klant moet echter een account hebben aangemaakt op de website van de verkoper voordat hij een bestelling plaatst.

2.5 Vóór de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant zijn invoer continu corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Bovendien worden alle ingevoerde gegevens opnieuw weergegeven in een bevestigingsvenster voordat de bestelling bindend wordt verzonden en kunnen ze daar ook worden gecorrigeerd met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties.

2.6 Duits en Frans zijn beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.7 De orderverwerking en het contact vindt meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met het verwerken van de bestelling, kunnen worden afgeleverd.

3) HERROEPINGSRECHT

Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht. Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het annuleringsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen definitieve prijzen inclusief wettelijke omzetbelasting
Eventuele extra bezorg- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De klant beschikt over verschillende betalingsopties, die op de website van de verkoper worden gespecificeerd.

4.3 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd.

4.4 Als u de betalingsmethode "PayPal" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg onderworpen aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/van/webapps/mpp/ua/gebruiksovereenkomst-vol.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres bepalend.

5.2 Als het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent, indien hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper de dienst een redelijke termijn had aangekondigd. tijd van tevoren.

5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor op gedeeltelijke levering binnen redelijke grenzen. Voor dergelijke deelleveringen worden geen extra kosten aan de klant in rekening gebracht. Indien de klant de verkoper echter om deelleveringen heeft gevraagd, behoudt de verkoper zich het recht voor om de extra leveringskosten aan de klant in rekening te brengen.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de klant op het moment dat hij of een door de klant aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de goederen in bezit heeft genomen. Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering over op de levering van de goederen aan een geschikte vervoerder in de vestigingsplaats van de verkoper.

5.5 Indien de klant handelt als ondernemer, behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden in geval van onjuiste of ondeugdelijke levering. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de niet-levering niet de verantwoordelijkheid van de verkoper is en hij met de nodige zorgvuldigheid een specifieke afdekkingstransactie heeft afgesloten met de leverancier. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In het geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de vergoeding onmiddellijk terugbetaald.

5.6 Afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

7) Aansprakelijkheid

7.1 De verkoper is als volgt aansprakelijk jegens de klant voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke, inclusief onrechtmatige vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten:

7.2 De verkoper is volledig aansprakelijk om welke juridische reden dan ook:

 • in geval van opzet of grove schuld,
 • in het geval van nalatig of opzettelijk letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
 • op basis van een garantiebelofte, tenzij ter zake anders is overeengekomen,
 • vanwege verplichte aansprakelijkheid zoals productaansprakelijkheid.

7.3 Als de verkoper nalatig een essentiële contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij de aansprakelijkheid onbeperkt is in overeenstemming met paragraaf 7.1. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract aan de verkoper oplegt naar zijn inhoud om het doel van het contract te bereiken, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig kan vertrouwen .

7.4 Overigens is een aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten.

7.5 Bovenstaande aansprakelijkheidsregelingen zijn ook van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor zijn plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

8) Overmacht

In geval van overmacht is de verkoper niet aansprakelijk voor niet-nakoming of vertraging in zijn contractuele verplichtingen.

9) Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

9.1 Indien de klant handelt als consument in de zin van artikel 1.2, is het recht van het land waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake de internationale verkoop van goederen en de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit dit contract is de woonplaats van de klant.

9.2 Indien de klant handelt als ondernemer in de zin van artikel 1.2, is het recht van de staat waar de verkoper zijn vestigingsplaats heeft van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake de internationale verkoop van goederen en de de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit Contract is de vestigingsplaats van de verkoper.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumenten/odr.

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

10.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.