Herroeping

ANNULERINGSINSTRUCTIES & ANNULERINGSFORMULIER

De consument heeft een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, op voorwaarde dat de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling voor persoonlijke doeleinden sluit en deze rechtshandeling niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

A. Annuleringsvoorwaarden

herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Bij overeenkomsten voor het aanleveren van gegevens die niet op een fysieke gegevensdrager staan en die in digitale vorm (digitale inhoud) worden geproduceerd en ter beschikking gesteld, bedraagt de opzegtermijn veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (RMPR Sàrl, Géidgerweeg 62, 9980 Wilwerdange, Tel.: 003526908004, e-mail: info@rmpr.lu) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van de retourzending.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Algemene informatie

1) Vermijd schade en besmetting van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Indien mogelijk, stuur de goederen dan niet terug naar ons vracht verzamelen.
3) Houd er rekening mee dat de bovenstaande nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Herroepingsformulier

Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Een

RMPR Sarli
Gödgerweeg 62
9980 Wilwerdange
Luxemburg
E-mailadres: info@rmpr.lu

Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam consument(en)

________________________________________________________
Adres consument(en)

________________________________________________________
Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)

_________________________
datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is